Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Ngao Thuỵ Bằng